Algemene voorwaarden

Versie: 22-10-2019 

ALGEMENE VOORWAARDEN BRAINWAVER

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

De in dit hoofdstuk “Algemeen” vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Brainwaver, behoudens voor zover daarvan in de overige hoofdstukken van wordt afgeweken, in welk geval de bepalingen uit de specifieke hoofdstukken prevaleren boven de bepalingen uit dit hoofdstuk “Algemeen”.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan, tenzij uit de context een andere betekenis blijkt:

1. Brainwaver: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. Brainwaver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71447806. Brainwaver is gevestigd op het adres Valeriaanweg 201, 3541 TT te Utrecht in Nederland. Het aanspreekpunt is Pieter Joosten en is te bereiken via info@brainwaver.nl of 06-111 76 204.

2. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt of de inschrijving (ten behoeve van de deelnemer) heeft verricht en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Brainwaver in de zin van artikel 6:231 sub c BW. Indien de opdrachtgever de inschrijving ten behoeve van zichzelf heeft verricht, dan is de opdrachtgever tevens deelnemer.

3. Deelnemer: de natuurlijk persoon die zichzelf heeft ingeschreven of door een opdrachtgever is ingeschreven voor een (online) training, team coaching of individuele coaching. Indien de deelnemer de inschrijving ten behoeve van zichzelf heeft verricht, dan is de deelnemer tevens opdrachtgever.

4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Brainwaver en opdrachtgever op grond waarvan Brainwaver werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zal verrichten tegen betaling door opdrachtgever.

5. Training: alle (online) trainingen en (online) programma’s, e-learnings, cursussen, team coaching, individuele coaching sessies, cursusdelen, workshops en andere vormen van opleiding aan professionals in de ruimste zin van het woord.

6. Diensten: alle werkzaamheden die door Brainwaver in opdracht van de opdrachtgever worden verricht, zoals doch niet uitsluitend het geven van Trainingen, advisering, consultancy, lezingen en marketing.

7. Brochure: een door Brainwaver ten behoeve van een bepaalde training uitgegeven brochure waarin specifieke informatie is opgenomen betreffende deze training;

8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Brainwaver, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Brainwaver uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Brainwaver gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Brainwaver onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Brainwaver, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Brainwaver worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Brainwaver ingeschakelde derden.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Brainwaver in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Brainwaver vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. In geval van strijdigheid in (de bepalingen van) deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleert de inhoud van de individuele overeenkomst.

7. Brainwaver behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Brainwaver zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Brainwaver zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Brainwaver opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Brainwaver haar aanbieding baseert.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Brainwaver niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Brainwaver zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

5. Brainwaver kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging. Indien geen termijn is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur.

2. De overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens met goedvinden van beide partijen.

3. Opzegging geschiedt schriftelijk. Opdrachtgever zal bij overeenkomsten die zijn aangegaan voor de duur van 6 maanden een opzegtermijn van 1 maand in acht nemen en voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor een langere duur dan 6 maanden een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen, tenzij in de overeenkomst een andere termijn staat vermeld.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Brainwaver spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren conform de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst. Brainwaver vervult haar opdracht daarbij vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

2. Brainwaver heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer Brainwaver op haar website een training van een derde aanbiedt, zal dit duidelijk in het aanbod worden vermeld. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Prijzen

Brainwaver heeft het recht om haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien verhoging van het honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Brainwaver rustende verplichting ingevolge de wet. Verhogingen worden pas in rekening gebracht nadat zij aan de opdrachtgever zijn meegedeeld. De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Artikel 7. Facturatie en betaling

1. Facturen dienen zonder aftrek of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, doch in ieder geval voor aanvang voor de training. Tenzij anders overeengekomen, vindt facturatie voor het volledige bedrag bij aanvang van de overeenkomst plaats. Brainwaver is gerechtigd facturen digitaal aan de opdrachtgever toe te zenden. Indien geen vast tarief is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van uur- of dagdeeltarieven.

2. Indien er sprake is van een opdrachtgever (bijvoorbeeld een werkgever) die zorgdraagt voor de betaling voor de deelnemer (bijvoorbeeld een werknemer), dient de opdrachtgever zorg te dragen voor tijdige betaling.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim.

4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Brainwaver maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Brainwaver gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Reclamaties ten aanzien van de factuur kan de opdrachtgever tot 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur bij Brainwaver indienen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert, wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8. Auteursrecht

1. Alle ‘werken’ in de zin van de Auteurswet, waaronder maar niet beperkt tot folders, cursusmateriaal, opdrachten, teksten website, reclame, vragenlijsten, begeleidingsovereenkomsten, consultancymateriaal, projectplannen, rapporten, voorstellen, modellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Brainwaver of die bij de uitvoering van de training worden gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Brainwaver, tenzij de eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Brainwaver is toegestaan. De opdrachtgever en deelnemer zullen op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Brainwaver. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van tevoren expliciete afspraken over zijn gemaakt, voormelde werken die de deelnemer tijdens de uitvoering van het traject heeft ontvangen of gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of gebruik van derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding.

2. In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan Brainwaver een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 25.000,--, alsmede een boete van € 500,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Brainwaver op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Brainwaver en/of voor Brainwaver werkzame personen zullen de door de deelnemer verstrekte informatie en NAW-gegevens voorafgaand, tijdens en na de cursus vertrouwelijk behandelen. Brainwaver conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Brainwaver spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Brainwaver geen invloed uit kan oefenen. Brainwaver kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

2. Brainwaver is niet aansprakelijk tegenover de opdrachtgever of deelnemer voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever of deelnemer of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Brainwaver.

3. Brainwaver is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

4. Brainwaver is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtgever of deelnemer en een slechte uitvoering van de door Brainwaver gegeven instructies. De opdrachtgever en deelnemer dragen te allen tijde zelf het risico op schade dat is verbonden met het opvolgen van door Brainwaver in haar trainingen gegeven adviezen.

5. Wanneer er sprake is van schade is deze schade beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De door Brainwaver opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. Brainwaver is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn wordt overschreden.

7. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de klant Brainwaver schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat zij de mogelijkheid krijgt om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 11. Klachten

1. Brainwaver hoopt uiteraard dat de opdrachtgever en deelnemer tevreden zijn over de geleverde diensten. Het kan echter voor komen dat de opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft over de geleverde diensten. Brainwaver zal zich ertoe inspannen een eventuele klacht binnen vier weken naar tevredenheid af te handelen.

2. Mocht de opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan kunnen zij dit binnen een termijn van twee weken na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk melden bij Brainwaver. De opdrachtgever of deelnemer ontvangt vervolgens een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van de klacht. De klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen indien daarin duidelijk de naam, adres, woonplaats en datum van de deelnemer of opdrachtgever worden vermeld. Brainwaver streeft ernaar de klacht binnen een termijn van vier weken te hebben afgehandeld.

3. Mocht de afhandeling van de klacht langer in beslag nemen, dan zal de klager, binnen de termijn van de hierboven genoemde vier weken, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het tijdstip waarop er uitsluitsel over de klacht gegeven kan worden. Mocht de opdrachtgever of de deelnemer er met Brainwaver niet uit komen dan kan de klager zijn klacht aanhangig maken bij de bevoegde rechter. Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd en een jaar bewaard.

Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Brainwaver.

HOOFDSTUK 2. (ONLINE) TRAININGEN

De in dit hoofdstuk “(Online) Trainingen” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (Hoofdstuk 1. Algemeen) van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Brainwaver gesloten Overeenkomsten met betrekking tot (online) Trainingen.

Artikel 13. Inschrijving

Inschrijven voor een training met open inschrijving kan via de website van Brainwaver. De opdrachtgever dient daartoe alle stappen van het online inschrijf- en/of aanmeldformulier te voltooien. Zodra de opdrachtgever het betreffende formulier heeft afgerond, zal de inschrijving via mail door Brainwaver aan de opdrachtgever worden bevestigd. Bij online trainingen ontvangt de deelnemer na betaling direct toegang tot de training.

Artikel 14. Aanvragen

Voor sommige diensten is het niet mogelijk om online in te schrijven. In die gevallen verloopt de aanmelding via een aanvraag(formulier). Aanvragen kan via e-mail of telefonisch via de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden. Na de aanvraag volgt een (telefonisch) intakegesprek. Op basis van de uitkomsten van het intakegesprek zullen vervolgafspraken worden gemaakt of zal er een offerte worden uitgebracht.

Artikel 15. Annuleren

1. Annulering van een online trainingsovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

2. Annulering van trainingsovereenkomsten, niet zijnde een online training, is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de training mits dit op de website vermeld staat. Annulering dient per e-mail te geschieden. Voor de bepaling of de annulering tijdig is gedaan, is de datum van de e-mail doorslaggevend. Brainwaver bevestigt aan opdrachtgever of de annulering op grond van dit artikel al dan niet deugdelijk is.

3. Bij deugdelijke annulering als in het voorgaande lid bedoeld, is opdrachtgever een vergoeding aan Brainwaver verschuldigd ten bedrage van € 100 (excl. BTW). Bij ondeugdelijke annulering, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd, tenzij sprake is van verschuiving, als geregeld in artikel 16.

4. Onder aanvang van de training als in lid 2 genoemd, wordt bedoeld de in eerste instantie overeengekomen datum van aanvang van de training, voordat eventuele verschuiving van de training heeft plaatsgevonden.

5. In geval Brainwaver op grond van een deugdelijke annulering door opdrachtgever enige betaling aan opdrachtgever dient te restitueren, is zij gerechtigd deze betalingsverplichtingen te verrekenen met betalingsverplichtingen die opdrachtgever jegens Brainwaver heeft.

6. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een training door Brainwaver worden uitgesteld of worden geannuleerd. De opdrachtgever en de deelnemer ontvangen hiervan dan zo spoedig mogelijk bericht. Na annulering vindt terugbetaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen plaats. Behoudens restitutie van het inschrijfgeld hebben de opdrachtgever en de deelnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 16. Verschuiven

1. Ingeval dit in de brochure of de website is vermeld is verschuiving mogelijk, mits dezelfde training binnen een periode van een jaar na aanvang van de training wederom wordt aangeboden, en onder voorbehoud dat de training nog niet is volgeboekt. Verschuiving is eenmalig mogelijk. Brainwaver bevestigt aan opdrachtgever of de verschuiving op grond van dit artikel al dan niet mogelijk is.

2. Ingeval opdrachtgever of de deelnemer van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de training hiertoe een verzoek per e-mail bij Brainwaver te hebben ingediend. Inzake de verschuiving is opdrachtgever aan Brainwaver een vergoeding verschuldigd ten bedrage van euro 100 (excl. BTW).

3. Indien het verzoek tot verschuiving Brainwaver binnen drie werkdagen voor aanvang van het programma, dan wel na aanvang van het programma bereikt, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd en kan opdrachtgever alsnog van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik maken tegen betaling van 25% van het factuurbedrag.

4. Na verschuiving is annulering door opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 17. Vervanging

Bij verhindering kan een deelnemer aan een training zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen. De oorspronkelijke opdrachtgever blijft in dit geval het inschrijfgeld verschuldigd. De vervanger dient wel aan de expliciete inschrijfvoorwaarden van de desbetreffende training te voldoen.

Artikel 18. Uitval docent

In het geval van ziekte van een docent of andere overmacht zal Brainwaver al het mogelijke doen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal Brainwaver de opdrachtgever en deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en een nieuwe datum vaststellen. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van deze omstandigheid besluit alsnog te annuleren, dan zal Brainwaver binnen 14 dagen het inschrijfgeld van de training crediteren. Behoudens restitutie van het inschrijfgeld hebben de opdrachtgever en de deelnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 19. Betaling

Betalingen, zoals betalingen voor online trainingen, geschieden door volledige vooruitbetaling via de website van Brainwaver, tenzij is overeengekomen dat betaling na ontvangst van een factuur geschiedt.

Menu
>